हाई लाईटस : यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम  |   उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |  

सम्पर्क

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

फोन नं. ४२११५५०, ४२११०८९, ४२१११८९

Audio Notice No. 1618 01 4211097
ईमेलःinfo@peace.gov.np
वेभः www.peace.gov.np

शान्ति कोष सचिवालय

नेपाल ‍औषधी लि. को भवन
बबरमहल, काठमाडों, नेपाल
फोनः ४२२३९९३
फ्याक्सः ४२२८२६१
ई-मेलः info@nptf.gov.np
वेभः www.nptf.gov.np

द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजना

नेपाल ‍औषधी लि. को भवन
बबरमहल, काठमाडों, नेपाल
फोनः ४२२३८०३
फ्याक्सः ४२२३५९४

राहत तथा पुनस्थापन इकाई

बबरमहल, काठमाडौं
फोनः ४२१६८२६, ४२१६८२८
फ्याक्सः ४२३२८२६, ४२१६८२४

शान्ति प्रक्रिया सहयोग आयोजना (EPSP)

सिंहदरबार, काठमाडौं
फोनः ४२१११७६, ४२००२७२
फ्याक्सः ४२०००२०
हटलाइनः १६६०-०१-४०४०४
ई-मेलः epsp@peace.gov.np
वेभः www.epsp.gov.np