हाई लाईटस : यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम  |   उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |  

कर्मचारी

सि.नं

पद

कर्मचारीको नाम थर

कार्यरत मन्त्रालय/ महाशाखा/शाखा

सम्पर्क नं.

सचिव

श्री कृष्णराज बि.सी.

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

४२१११८९

सह-सचिव श्री द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा ४२१११७६

सह सचिव

श्री ऋषि राजभण्डारी

कानुन तथा संचार महाशाखा

४२१११७८

सह सचिव

श्री राम प्रसाद भट्टराई

प्रशासन, योजना तथा बैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा

४२०००८३

सह सचिव(प्रा) श्री गणेश प्रसाद वस्ती पूर्वाधार पुनर्निर्माण महाशाखा ४२११७६

सह सचिव

श्री

राहत तथा पुनस्थापन महाशाखा

४२२३८८५/ ४२२८२६१,

सह सचिव

श्री हरि प्रसाद पाण्डे

शान्ति कोष सचिवालय बबरमहल

४२२३८८५

उपसचिव 

श्री प्रकाश आचार्य

प्रशासन शाखा

४२११११७१

सि.डि.ई

श्री धु्ब प्रसाद पौडेल

भौतिक पूर्वाधार पुनर्निमाण शाखा ४४८१९६४

१०

उपसचिव (कानुन)

श्री चन्द्रकान्त पौडेल

कानुन तथा मानवाधिकार शाखा

४२११५५१

११

उपसचिव (लेखा)

श्री रमेश घिमिरे

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२११०९०

१२

उपसचिव

श्री 

बारुदी सुरुंग व्यवस्थापन शाखा

४२०००८४

१३

उपसचिव 

श्री

द्वन्द्व विस्लेंषण तथा नीति निर्माण शाखा

४२१११८७

१४

उपसचिव

श्री मिरा आचार्य

राहत तथा तथ्याङ्क शाखा

४२१११८५

१५

उपसचिव

श्री

 

 

१६

उपसचिव

श्री

सूचना संचार तथा जनसम्पर्क शाखा

४२११०९७

१७

उपसचिव

श्री

पुन स्थापन शाखा

४२१११८३

१८

सि.डि.ई.

श्री सुदिना कुर्इकेल

द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजना, सुबिधानगर

 

१९

उपसचिव

श्री

शान्ति प्रक्रिया समन्वय तथा अनुगमन शाखा

४२१११८४

२०

उपसचिव

श्री

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग(काज)

४२०००२३

२१

उपसचिव

श्री दुर्गाप्रसाद भुर्तेल

स्थानीय शान्ति समिति समन्वय शाखा

४२११५५३

२२

उपसचिव

श्री

 

 

२३

उपसचिव

श्री बेदराज फुयाल

शान्ति कोष सचिवालय बबरमहल(काज)

 

२४

उपसचिव

श्री

अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा

 

२५

शाखा अधिकृत

श्री पितानाथ लुइँटेल

राहत तथा पुनस्थापन इकाई

 

२६

इन्जिनियर

श्री रामाशिष शाह

द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजना

९८४२०३२३५६

२७

शाखा अधिकृत

श्री

बारुदी सुरुंग व्यवस्थापन शाखा

 

२८

शाखा अधिकृत

श्री

 

 

२९

शाखा अधिकृत

श्री राजेश खड्का

मा.मन्त्रीको निजि सचिवालय

 

३०

शाखा अधिकृत

श्री जनक प्रसाद भण्डारी

प्रशासन शाखा

४२११७४०

३१

शाखा अधिकृत

श्री बालकृष्ण कोइराला

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(काज)

 

३२

लेखा अधिकृत

श्री

 

 

३३

शाखा अधिकृत

श्री कृष्ण राज रेग्मी

योजना तथा कार्यक्रम शाखा

 

३४

शाखा अधिकृत

श्री मनहरी बराल

कानुन तथा मानवअधिकार शाखा

 

३५

शाखा अधिकृत

श्री राजेश महर्जन

अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा

 (गृह काज)
 

३६

शाखा अधिकृत

श्री

द्वन्द्व विश्लेषण तथा नीति निर्माण शाखा

 

३७

शाखा अधिकृत

श्री बीरेन्द्र महर्जन

सूचना संचार तथा जनसम्पर्क शाखा

४२१११८४

३८

शाखा अधिकृत

श्री

मा. राज्य मन्त्रीको निजि सचिवालय

 

३९

शाखा अधिकृत

श्री द्रोणराज निरौला

शान्ति कोष सचिवालय

४२२३९९३

४०

कम्प्युटर अधिकृत

श्री 

सूचना संचार तथा जनसम्पर्क शाखा

४२११०९७

४१

शाखा अधिकृत

श्री सबिना कोइराला

योजना तथा कार्यक्रम शाखा

४२०००२३

४२

लेखा अधिकृत

 श्री उमा भट्टराई 

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२०००२०

४३

शाखा अधिकृत

श्री ज्ञानुकुमार के.सी.

प्रशासन शाखा

९८४३०६१२०१

४४

शाखा अधिकृत

श्री दिनेश न्यौपाने

 पुनस्थापन शाखा

 

४५

शाखा अधिकृत

श्री चुडामणी भण्डारी 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (काज)

 

४६

ना.सु. (कानुन)

श्री रघुनाथ थापा

कानुन तथा मानवअधिकार शाखा

 

४७

कम्प्युटर अपरेटर

श्री राजेन्द्र पराजुली

आर्थिक प्रशासन शाखा

४२११०९०

४८

ना.सु.

श्री शिव कुमार रेग्मी

प्रशासन शाखा

 

४९

ना.सु.

श्री भगवान घिमिरे

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (काज)  

५०

पुस्तकालय सहायक

श्री

प्रशासन शाखा  

५१

लेखापाल

श्री खगेन्द्र घिमिरे

अार्थिक प्रशासन शाखा

४२११०९०

५२

ना.सु.

श्री

प्रशासन शाखा

४२१११८१

५३

क.अपरेटर

श्री लक्ष्मी कुमारी लोहनी

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (काज)  

५४

ना.सु.

श्री

प्रशासन शाखा  

५५

खरिदार

श्री लोकनाथ अगस्ती

स्टोर शाखा ४२११५५२