हाई लाईटस : E-GP सम्वन्धमा  |   रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा   |   सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र सम्वन्धी सूचना  |  

पत्रिका/अन्य प्रकाशनहरु

शान्ति पत्रिका, वर्ष ८, अङ्क ८[डाउनलोड]  

शान्ति पत्रिका, वर्ष ७, अङ्क ७ [डाउनलोड]
 
शान्ति पत्रिका, वर्ष ६, अङ्क ६ [ “शान्ति” पत्रिका शान्ति मन्त्रालयसंग सम्वन्धित ऐन नियम निर्देशिकाहरुको संगालो भएको हुँदा
निर्देशिकाहरु पढ्न र डाउनलोड गर्न
यसमा क्लिक  गर्नुहोस ]
 

 
शान्ति पत्रिका, वर्ष ५, अङ्क ५ [डाउनलोड]  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शान्ति पत्रिका, वर्ष ४, अङ्क ४  (यस “शान्ति” पत्रिका मन्त्रालयबाट जारी भएका निर्देशिकाहरुको संगालो भएको हुँदा

निर्देशिकाहरु पढ्न र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।)
डाउनलोड

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शान्ति पत्रिका, वर्ष ३, अङ्क ३
डाउनलोड 

शान्ति पत्रिका, वर्ष २, अङ्क २
डाउनलोड


 

शान्ति पत्रिका, वर्ष १, अङ्क १

डाउनलोड


सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिकाको पुनःस्थापन एवं पुनःएकीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६७
[नेपाली / अंग्रेजी]


संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनराष्ट्रिय कार्ययोजना
(२०६७/६८—२०७१) डाउनलोड