हाई लाईटस : यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम  |   उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |  

पत्रिका/अन्य प्रकाशनहरु

शान्ति पत्रिका, वर्ष ८, अङ्क ८[डाउनलोड]  

शान्ति पत्रिका, वर्ष ७, अङ्क ७ [डाउनलोड]
 
शान्ति पत्रिका, वर्ष ६, अङ्क ६ [ “शान्ति” पत्रिका शान्ति मन्त्रालयसंग सम्वन्धित ऐन नियम निर्देशिकाहरुको संगालो भएको हुँदा
निर्देशिकाहरु पढ्न र डाउनलोड गर्न
यसमा क्लिक  गर्नुहोस ]
 

 
शान्ति पत्रिका, वर्ष ५, अङ्क ५ [डाउनलोड]  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शान्ति पत्रिका, वर्ष ४, अङ्क ४  (यस “शान्ति” पत्रिका मन्त्रालयबाट जारी भएका निर्देशिकाहरुको संगालो भएको हुँदा

निर्देशिकाहरु पढ्न र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।)
डाउनलोड

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शान्ति पत्रिका, वर्ष ३, अङ्क ३
डाउनलोड 

शान्ति पत्रिका, वर्ष २, अङ्क २
डाउनलोड


 

शान्ति पत्रिका, वर्ष १, अङ्क १

डाउनलोड


सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित बालबालिकाको पुनःस्थापन एवं पुनःएकीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६७
[नेपाली / अंग्रेजी]


संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनराष्ट्रिय कार्ययोजना
(२०६७/६८—२०७१) डाउनलोड