हाई लाईटस : यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम  |   उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |  

सूचना केन्द्र

सूचना माग्ने निवेदनको ढांचा [डाउनलोड]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (२०७३ कार्तिक देखि २०७३ पौष सम्म) [डाउनलोड]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (२०७२ माघ देखि २०७२ चैत्र सम्म) [डाउनलोड]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (२०७२ कार्तिक देखि २०७२ पौष सम्म) [ डाउनलोड]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (२०७२-श्रावण देखि २०७२-असोज सम्म) [ डाउनलोड ]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (२०७२-बैशाख देखि २०७२-आषाढ सम्म) [डाउनलोड]

उक्त अवधिमा यस मन्त्रालय बाट सूचना मागकर्तालाई उपलव्ध गराएको सुचनाको विवरण [डाउनलोड ]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७१-माघ देखि चैत्र सम्म) [डाउनलोड]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७१-कार्तिक देखि पौष सम्म) [डाउनलोड]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (०७१ असार -असोज सम्म) [डाउनलोड]


सूचना अधिकारी

देव बहादुर अधिकारी

उप सचिव

फोन न ०१-४२११०९७, Audio Notice No. 1618 01 4211097


सहायक सूचना अधिकारी

तेज बहादुर शाही

कम्युटर अधिकृत

फोन०१- ४२११०८२ Email: tejshahi1984@yahoo.com, tejshahi@peace.gov.np

मन्त्रालयको हेलो सरकार सम्वन्धी  फेसबुक पेज https://goo.gl/bpxZUs