हाई लाईटस : E-GP सम्वन्धमा  |   रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा   |   सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र सम्वन्धी सूचना  |  

सूचना केन्द्र

सूचना माग्ने निवेदनको ढांचा [डाउनलोड]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (२०७३ कार्तिक देखि २०७३ पौष सम्म) [डाउनलोड]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (२०७२ माघ देखि २०७२ चैत्र सम्म) [डाउनलोड]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (२०७२ कार्तिक देखि २०७२ पौष सम्म) [ डाउनलोड]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (२०७२-श्रावण देखि २०७२-असोज सम्म) [ डाउनलोड ]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (२०७२-बैशाख देखि २०७२-आषाढ सम्म) [डाउनलोड]

उक्त अवधिमा यस मन्त्रालय बाट सूचना मागकर्तालाई उपलव्ध गराएको सुचनाको विवरण [डाउनलोड ]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७१-माघ देखि चैत्र सम्म) [डाउनलोड]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन(०७१-कार्तिक देखि पौष सम्म) [डाउनलोड]


सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्वजनिक त्रैमासिक प्रकाशन (०७१ असार -असोज सम्म) [डाउनलोड]


सूचना अधिकारी

देव बहादुर अधिकारी

उप सचिव

फोन न ०१-४२११०९७, Audio Notice No. 1618 01 4211097


सहायक सूचना अधिकारी

तेज बहादुर शाही

कम्युटर अधिकृत

फोन०१- ४२११०८२ Email: tejshahi1984@yahoo.com, tejshahi@peace.gov.np

मन्त्रालयको हेलो सरकार सम्वन्धी  फेसबुक पेज https://goo.gl/bpxZUs