हाई लाईटस : यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम  |   उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |  

प्रगति विवरण

मिति २०७२ आषाढ ३१ गते सम्पन  पत्रकार अन्तरक्रिया तथा शान्ति पत्रिका बिमोचन कार्यक्रममा मन्त्रालयको आ.व. २०७१/०७२ को तर्फबाट भएको प्रगति सम्वन्धि प्रस्तुति [डाउनलोड]

मन्त्रालयबाट हालसम्म (२०७१-असोज ) सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरुको विवरण [डाउनलोड]

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय  र  अन्तर्गतबाट आ.व. २०७०/७१ मा संचालित सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको बार्षिक  प्रगति  समिक्षा र  मन्त्रालयस्तरीय बिकास समस्या समाधान समितिको बैठकका निर्णयहरु (माननीय शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री श्री नरहरि आचार्य ज्यू को अध्यक्षतामा ) (मिति २०७१ भाद्र ११) [डाउनलोड १] [डाउनलोड २ ]

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय  र  मातहतका  निकायद्वारा संचालित सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक  प्रगति  प्रस्तुती र  मन्त्रालयस्तरीय बिकास समस्या समाधान समितिको बैठकका निर्णयहरु (मिति २०७१ बैसाख १५)  [डाउनलोड]

मिति २०७० साल पौष १४ गतेका दिन बसेको मन्त्रालयस्तरीय बिकास समस्या समाधान समितिको बैठकका निर्णयहरु [ डाउनलोड ]

माननीय शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री श्री रामकुमार श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७० साल बैसाख २२ गतेका दिन बसेको मन्त्रालयस्तरीय बिकास समस्या समाधान समितिको बैठकको निर्णय [डाउनलोड]


आ.व. २०६९।७० को मन्त्रालय तथा मातहतका सबै सरोकारवाला कार्यान्वयन निकाद्वारा संचालित सबै आयोजना तथा कार्यक्रमको दोश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा बैठकको निर्णय (मिति २०७० बैसाख १६)  [डाउनलोड]


राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक समृद्धि कार्यक्रम सम्वन्धी यसमन्त्रालयको प्रगति विवरण मिति २०६९।४।८    [डाउनलोड]