हाई लाईटस : यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम  |   उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |  

योजना तथा कार्यक्रम/ आर्थिक विवरणहरु

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ वार्षिक विकास कार्यक्रम यस मन्त्रालय अन्तर्गतको परियोजनाको वेवसाइटबाट [डाउनलोड] गर्न सकिने व्यहोरा अनुरोध छ |

आर्थिक वर्ष ७२/७३ को बिस्तृत बार्षिक विकास कार्यक्रम

  1. Dolidar मार्फत हुने कार्यक्रमहरु [ डाउनलोड १, डाउनलोड २ ]
  2. परियोजना मार्फत हुने कार्यक्रमहरु [डाउनलोड १]
  3. भवन बिभाग मार्फत हुने कार्यक्रमहरु [डाउनलोड १]

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को लागि विनियोजित  वार्षिक वजेट [ डाउनलोड ]

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को लागि विनियोजित  वार्षिक वजेट  [ डाउनलोड ]

आर्थिक वर्ष ७१/७२ को बिस्तृत बार्षिक कार्यक्रम [पुनर्निर्माण तर्फ ] [शान्ति का लागि विकास तर्फ ]

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को आर्थिक विवरणहरु

१. मन्त्रालय तर्फ [PDF]

२. स्थानीय शान्ति समिति तर्फ (केन्द्रको मात्र) [PDF]

३. पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापन तर्फ [PDF]

 

आर्थिक वर्ष ०६९/७० को आर्थिक विवरणहरु

[डाउनलोड १]

[डाउनलोड २]

[डाउनलोड ३]

पुरानो आर्थिक बर्षहरुको वार्षिक वजेट

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को लागि स्वीकृत बार्षिक बजेट [PDF]