हाई लाईटस : E-GP सम्वन्धमा  |   रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा   |   सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र सम्वन्धी सूचना  |  

राहत तथा पुन:स्थापन इकाई

राहत तथा पुनस्थापन इकाई

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

फोन: ४२१६८२६, ४२१६८२७, ४२१६८२८

फ्याक्स: ४२१६८२४

वेब: www.rahat.gov.np