हाई लाईटस : स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   नया वेबसाइट  |   E-GP सम्वन्धमा  |   रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |  

National Exposure Participanats

Participants of eastern national exposure I [Download]

Participants of Kaski, Syangja exposure II [Download]

Participants of exposure III [Download]

Participants of Parsa and Bara exposure IV [Download]

Participants of exposure V [Download]