हाई लाईटस : स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   नया वेबसाइट  |   E-GP सम्वन्धमा  |   रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |  

International Exposure Participants

Participant List for International Exposure (Thailand and Cambodia, 24 February – 3 March 2013) [Download]

Participant List for 2nd International Exposure (Thailand and Laos, 17 – 24 March 2013) [Download]

Participant List for 3rd International Exposure (Thailand and Laos, 21-28 April, 2013) [Download]