हाई लाईटस : स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   नया वेबसाइट  |   E-GP सम्वन्धमा  |   रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |  

Other Activities

List of participants of Retreat August 10-11, 2012 (Srawan 26-27,2069) [Download]

Sensitization Workshop on PBIS in MOPR 18 January 2013 (5 Magh, 2069) [Download]

Orientation program on "Role and Responsibility of PFP" 29-31 August 2013 (13-15 Bhadra 2070) [Download]

Workshop on M & E framework for CD activities 25th September 2013 (9 Ashwin 2070) [Download]