हाई लाईटस : स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   नया वेबसाइट  |   E-GP सम्वन्धमा  |   रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |  

मनोसामाजिक परामर्श सेवा परियोजना

1.Re-Notice for EOI of Individual Expert [download]

2.Re-Notice With TOR [download]

3. Field Implementation Manual [English download] [ Nepali download]

4. Monitoring and Evaluation Guidelines [English Download] [Nepali Download]

5. Outreach Strategy [English Download] [ Nepali Download]

6.Short Listing Notice about Psycosocial Counseling and Support Service Project [download]