Higlight : disability percentage determination and review procedure implementation notice  |   disability percentage determination and review procedure, 2074 correspondence  |   Service of LPC staffs continuity  |   Pro-active Disclosure Of RTI   |   Notice to list the service providing forms  |  
Contact

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

फोन नं. ४२११५५०, ४२११०८९, ४२१११८९

Audio Notice No. 1618 01 4211097
ईमेलःinfo@peace.gov.np
वेभः www.peace.gov.np

स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा

Published Date: 2017-04-30

यस आ.व. २०७३/७४ मिति २०७३ साल माघ देखि २०७३ साल चैत्र महिनाको त्रैमासिक विवरण स्वत प्रकाशन गरिएको [डाउनलोड]