Higlight : LPC Staffs Salary  |   LPC Staffs Contract Duration Notice  |   disability percentage determination and review procedure implementation notice  |   disability percentage determination and review procedure, 2074 correspondence  |   Service of LPC staffs continuity  |  
Contact

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

फोन नं. ४२११५५०, ४२११०८९, ४२१११८९

Audio Notice No. 1618 01 4211097
ईमेलःinfo@peace.gov.np
वेभः www.peace.gov.np

स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा

Published Date: 2017-07-21

यस आ.व. २०७३/७४ मिति २०७४ साल बैशाख देखि आषाढ महिनाको त्रैमासिक विवरण स्वत प्रकाशन गरिएको [डाउनलोड]