Higlight : aaa  |   LPC Letter of Complain Collection  |   LPC Contact Renew  |   Pro-Disclosure of RTI  |   LPC Work Profession Report  |  
Contact

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

फोन नं. ४२११५५०, ४२११०८९, ४२१११८९

Audio Notice No. 1618 01 4211097
ईमेलःinfo@peace.gov.np
वेभः www.peace.gov.np

करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।

Published Date: 2018-02-12

स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा  [download]