हाई लाईटस : स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   नया वेबसाइट  |   E-GP सम्वन्धमा  |   रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |  

सुचना


 1. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-04-30

  .
  [+ थप]
 2. नया वेबसाइट
  2017-04-28

  .
  [+ थप]
 3. E-GP सम्वन्धमा
  2017-03-23

  .
  [+ थप]
 4. रेडियो कार्यक्रम
  2017-02-19

  .
  [+ थप]
 5. जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना
  2017-02-14

  .
  [+ थप]
 6. स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा
  2017-01-24

  .
  [+ थप]
 7. सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र सम्वन्धी सूचना
  2017-01-01

  .
  [+ थप]
 8. FM रेडियोबाट स्थानीय स्तरमा शान्ति प्रवर्द्धन कार्यको लागि दरभाउ पत्र सम्वन्धी सूचना
  2016-11-22

  .
  [+ थप]
 9. अडियो नोटिस नम्बर सम्वन्धमा
  2016-09-27

  .
  [+ थप]
 10. अन्तराष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाउने सम्वन्धी सूचना
  2016-09-20

  .
  [+ थप]
 11. अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस सम्वन्धी लोगो
  2016-09-18

  .
  [+ थप]
 12. आ.व. ७३/७४ का लागि सुचिकृत फर्महरुको विवरण
  2016-09-05

  .
  [+ थप]
 13. स्थानीय शान्ति समितिको म्याद थप सम्वन्धमा
  2016-07-26

  .
  [+ थप]
 14. आशय पत्र सम्वन्धी सूचना (EOI Notice for Expert)
  2016-05-24

  .
  [+ थप]
 15. सिफारिस गरिएको सूचना
  2016-05-20

  .
  [+ थप]
 16. त्रैमासिक प्रकाशन(माघ देखि चैत्र सम्म)
  2016-05-19

  .
  [+ थप]
 17. कर्मचारी सेवा करारमा लिने सूचना
  2016-05-11

  .
  [+ थप]
 18. आशय पत्र सम्वन्धी सूचना(EOI Notice for Expert)
  2016-04-10

  .
  [+ थप]
 19. Short Listing Notice about Psycosocial Counseling and Support Service Project
  2016-02-17

  .
  [+ थप]
 20. जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रि सम्वन्धी सूचना
  2016-02-01

  .
  [+ थप]