हाई लाईटस : उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |  

आ.व. ०७४/७५ को लागि सुचिकृत हुने सम्वन्धि सूचना

Published Date: 2017-07-16

आ.व. ०७४/७५ को लागि सेवा प्रदान गर्न इच्छुक फर्महरुलाई सुचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना [डाउनलोड]