हाई लाईटस : स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   नया वेबसाइट  |   E-GP सम्वन्धमा  |   रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |  

आशय पत्र सम्वन्धी सूचना(EOI Notice for Expert)

Published Date: 2016-04-10

Notice for Invitation of Expression of Interest (EOI) [download]

TOR for IT expert [download]

TOR for M&E [download]

TOR for Psychosocial Expert [download]