हाई लाईटस : स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   आ.व. ०७४/७५ को लागि सुचिकृत हुने सम्वन्धि सूचना  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   नया वेबसाइट  |   E-GP सम्वन्धमा  |  

अडियो नोटिस नम्बर सम्वन्धमा

Published Date: 2016-09-27

यस मन्त्रालय संग सम्वन्धित सूचनाहरु सरोकारवालहरु सम्म पुर्याउने उदेश्यले Audio Notice Board सेवा संचालन गरिएको छ |

जानकारी प्राप्त गर्नका लागि Audio Notice Number: 1618 01 4211097 को प्रयोग गर्नहुन् अनुरोध छ |