हाई लाईटस : यस मन्त्रालय अन्तर्गत डोलिडार मार्फत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना (P1) र शान्तिको लागि विकास कार्यक्रम (P2) अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरु हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धम  |   उजुरी संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।  |   करार अवधि थप गरिएको सम्बन्धमा ।  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा  |   स्थानिय शान्ति समितिको कार्यालयका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा  |  

अडियो नोटिस नम्बर सम्वन्धमा

Published Date: 2016-09-27

यस मन्त्रालय संग सम्वन्धित सूचनाहरु सरोकारवालहरु सम्म पुर्याउने उदेश्यले Audio Notice Board सेवा संचालन गरिएको छ |

जानकारी प्राप्त गर्नका लागि Audio Notice Number: 1618 01 4211097 को प्रयोग गर्नहुन् अनुरोध छ |